Shiva Namavali- 108 Names of Lord Shiva

1. ॐ स्थिराय नमः ।
2. ॐ स्थाणवे नमः।
3. ॐ प्रभवे नमः।
4. ॐ भीमाय नमः।
5. ॐ प्रवराय नमः।
6. ॐ वरदाय नमः।
7. ॐ वराय नमः।
8. ॐ सर्वात्मने नमः।
9. ॐ सर्वाविख्याताय नमः।
10. ॐ सर्वस्मै नमः।
11. ॐ सर्वकराय नमः।
12. ॐ भवाय नमः।
13. ॐ जटिने नमः।
14. ॐ चर्मिणे नमः।
15. ॐ शिखण्डिने नमः।
16. ॐ सर्वांगाय नमः।
17. ॐ सर्वभावनाय नमः।
18. ॐ हराय नमः।
19. ॐ हरिणाक्षाय नमः।
20. ॐ सर्वभूतहराय नमः।
21. ॐ प्रभवे नमः।
22. ॐ प्रवृत्तये नमः।
23. ॐ निवृत्तये नमः।
24. ॐ नियताय नमः
25. ॐ शाश्वताय नमः।
26. ॐ ध्रुवाय नमः।
27. ॐ श्मशानवासिने नमः।
28. ॐ भगवते नमः।
29. ॐ खचराय नमः।
30. ॐ गोचराय नमः।
31. ॐ अर्दनाय नमः।
32. ॐ अभिवाद्याय नमः।
33. ॐ महाकर्मणे नमः।
34. ॐ तपस्विने नमः।
35. ॐ भूतभावनाय नमः।
36. ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः।
37. ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः।
38. ॐ महारुपाय नमः।
39. ॐ महाकायाय नमः।
40. ॐ वृषरुपाय नमः।
41. ॐ महायशसे नमः।
42. ॐ महात्मने नमः।
43. ॐ सर्वभूतात्मने नमः।
44. ॐ विश्वरुपाय नमः।
45. ॐ महाहनवे नमः।
46. ॐ लोकपालाय नमः।
47. ॐ अन्तर्हितात्मने नमः।
48. ॐ प्रसादाय नमः।
49. ॐ हयगर्दभये नमः।
50. ॐ पवित्राय नमः।
51. ॐ महते नमः।
52. ॐ नियमाय नमः।
53. ॐनियमश्रिताय नमः।
54. ॐ सर्वकर्मणे नमः।
55. ॐ स्वयम्भूताय नमः।
56. ॐ आदये नमः।
57. ॐ आदिकराय नमः।
58. ॐ निधये नमः।
59. ॐ सहस्त्राक्षाय नमः।
60. ॐ विशालाक्षाय नमः।
61. ॐ सोमाय नमः।
62. ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः।
63. ॐ चन्द्राय नमः।
64. ॐ सूर्याय नमः।
65. ॐ शनये नमः।
66. ॐ केतवे नमः।
67. ॐ ग्रहाय नमः।
68. ॐ ग्रहपतये नमः।
69. ॐ वराय नमः।
70. ॐ अत्रये नमः।
71. ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः।
72. ॐ मृगबाणार्पणाय नमः।
73. ॐ अनघाय नमः।
74. ॐ महातपसे नमः।
75. ॐ घोरतपसे नमः।
76. ॐ अदीनाय नमः।
77. ॐ दीनसाधकाय नमः।
78. ॐ संवत्सरकराय नमः।
79. ॐ मन्त्राय नमः।
80. ॐ प्रमाणाय नमः।
81. ॐ परमाय तपसे नमः।
82. ॐ योगिने नमः।
83. ॐ योज्याय नमः।
84. ॐ महाबीजाय नमः।
85. ॐ महारेतसे नमः।
86. ॐ महाबलाय नमः।
87. ॐ सुवर्णरेतसे नमः।
88. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
89. ॐ सुबीजाय नमः।
90. ॐ बीजवाहनाय नमः।
91. ॐ दशबाहवे नमः।
92. ॐ अनिमिषाय नमः।
93. ॐ नीलकण्ठाय नमः।
94. ॐ उमापतये नमः।
95. ॐ विश्वरुपाय नमः।
96. ॐ स्वयं श्रेष्ठाय नमः।
97. ॐ बलवीराय नमः।
98. ॐ अबलगणाय नमः।
99. ॐ गणकर्त्त्रे नमः।
100. ॐ गणपतये नमः।
101. ॐ दिग्वाससे नमः।
102. ॐ कामाय नमः।
103. ॐ मन्त्रविदे नमः।
104. ॐ परममन्त्राय नमः।
105. ॐ सर्वभावकराय नमः।
106. ॐ हराय नमः।
107. ॐ कमण्डलुधराय नमः।
108. ॐ धन्विने नमः।
Copyright © The Lord Shiva. All Rights Reserved.